Ban hành tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2010
Ngày 29/12/2010, Bộ KHCN ban hành quyết định 2944/QĐ-BKHCN công bố ban hành 03 tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 14001:2010, TCVN ISO 14031:2010 và TCVN ISO 14063:2010
 
Ngày 15/7/2009,Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành bổ sung văn bản Phụ lục mới có tên gọi TECHNICAL CORIGENDUM 1 cho tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004. Phụ lục này hướng dẫn so sánh các điều khoản tương đương giữa hai tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004. Do thay đổi và bổ sung của phụ lục này, tiêu chuẩn ISO 14001:2004 đã được điều chỉnh số hiệu thành ISO 14001:2004/Cor.1:2009.

Ngày 29/12/2010, Bộ Khoa học Công nghệ ban hành quyết định 2943/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2005 và thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN/ISO 14001:2010 của Bộ KH&CN, và quyết định 2944/QĐ-BKHCN về việc công bố 03 tiêu chuẩn mới:

1. TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/Cor.1:2009): Hệ thống quản lý môi trường – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

2. TCVN ISO 14031:2010 (ISO 14031:1999): Quản lý môi trường – Đánh giá kết quả thực hiện về môi trường – Hướng dẫn

3. TCVN ISO 14063:2010 (ISO 14063:2006): Quản lý môi trường – Trao đổi thông tin môi trường – Hướng dẫn và các ví dụ
Hỗ trợ trực tuyến